ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นระหว่างแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere เว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv และเว็บไซต์ store.truevisions.tv ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ" กับบุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงสมัครใช้บริการ TrueVisions Anywhere ผ่านทางแอพพลิเคชัน เว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv และ/หรือเว็บไซต์ store.truevisions.tv ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ TrueVisions Anywhere เว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv และ/หรือเว็บไซต์ store.truevisions.tv ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการดังกล่าว


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าโดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขการที่ได้กำหนดไว้บนแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere เว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv และเว็บไซต์ store.truevisions.tv

3. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าช่องรายการและ/หรือรายการใดๆ ที่ออกอากาศผ่านทางแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere และ/หรือเว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv นั้น เป็นการออกอากาศผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต โดยผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง ทั้งนี้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตที่มีความเร็วขั้นต่ำอย่างน้อย 7 Mbps ขึ้นไป จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับคุณภาพการรับชมที่เสถียร

4. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การใช้งานแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere และ/หรือเว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv นั้น บางฟังก์ชั่นหรือบางเมนูใช้งาน อาทิ ฟังก์ชั่นรีไวนด์รายการสด (2-Hour Time Shift) และฟังก์ชั่นดูรายการย้อนหลัง 2 วัน (2-Day Catch-Up) รองรับเฉพาะช่องรายการของทรูวิชั่นส์เท่านั้น ส่วนช่องรายการฟรีทูแอร์ (Free-to-Air) จากดาวเทียมจะเป็นการออกอากาศเฉพาะช่องรายการสดเท่านั้น

5. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การใช้งานแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere และ/หรือเว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv นั้น ฟังก์ชั่นการให้บริการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ใช้บริการสามารถนำ True ID หรือ Facebook ที่ได้ลงทะเบียนไว้เเล้วใช้รับชมรายการผ่านทางแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere และ/หรือเว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv ในคราวเดียวกันได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

7. ผู้ใช้บริการสามารถอนุญาตอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน TrueVisions Anywhere ได้สูงสุด 4 เครื่อง โดยรับชมได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์ต่อ 1 Account เท่านั้น ทั้งนี้ ผูัใช้งานสามารถยกเลิกการอนุญาตอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้หลังจากครบ 90 วันแรก

8. ทุกรายการ On-Dmand ที่ผู้ใช้บริการสั่งจาก TrueVisions Store นั้น จะต้องรับชมบนแอพพลิเคชั่น TrueVisions Anywhere หรือบนเว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งาน TrueVisions Store และ TrueVisions Anywhere ด้วย Account เดียวกัน และรายการที่ผู้ใช้บริการสั่งจาก TrueVisions Store จะมาแสดงที่เมนูไลบรารี บนแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere

9. การใช้บริการ TrueVisions Store ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า แต่ละรายการมีกำหนดระยะเวลาในการรับชมรายการ ซึ่งหากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับชมรายการดังกล่าวได้อีกต่อไป ผู้ใช้บริการรับทราบข้อกำหนดนี้ดีก่อนทำการสั่งรายการทุกครั้ง

10. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่าในการสั่งรายการจาก TrueVisions Store นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้เท่านั้น และรวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่จะมีประกาศเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบต่อไป

11. รายการที่มีให้บริการบน TrueVisions Store อาทิ รายการแข่งขันฟุตบอล อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศด้วยเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

12. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการว่า รายการบน TrueVisions Store เป็นรายการที่จะต้องรับชมบนช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปรับชมบนช่องทางอื่นได้

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ หรือคืนเงินค่าบริการใดๆ ทุกกรณี

14. ผู้ใช้บริการยอมรับว่ารายการที่มีให้บริการบน TrueVisions Store เป็นรายการที่ไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการรับชม (Non-Exclusive) และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอน ย้าย เปลี่ยนแปลง และ/หรือส่งต่อไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องรับอื่นด้วยวิธีใด และผู้ใช้บริการจะต้องรับชมรายการเพื่อการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และรับชมภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

15. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษา True ID หรือ Facebook Account ที่ได้ใช้ลงทะเบียนไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด และผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการเข้าระบบเพื่อรับชมรายการโดยใช้ True ID หรือ Facebook Account ของผู้ใช้บริการแล้วให้ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยกรณีใดๆ

16. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการหรือนำประโยชน์ของบริการไปทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าโดยเด็ดขาด

17. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่า หากมีใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่าย 3G/4G อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตามปริมาณข้อมูลที่ใช้งานจริงจากผู้ให้บริการ

18. ผู้ให้บริการอาจระงับการรับชมหรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ และขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการนี้อาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

19. การกำหนดช่องรายการออกอากาศถือเป็นสิทธิ์ขาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์กำหนดและเปลี่ยนแปลงช่องรายการออกอากาศแบบสด ตลอดจนรูปแบบรายการย้อนหลังใดๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าจะไม่ยกเอาการเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

20. ผู้ให้บริการจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

21. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการบางอย่างในแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22. บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere เว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv และ/หรือเว็บไซต์ store.truevisions.tv


คำเตือน

การสมัครใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์ TrueVisions Anywhere นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวที่กำหนดไว้ในที่นี้แล้วอย่างละเอียดแล้วทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ขอให้ปฏิเสธการสมัครใช้บริการรับชมผ่านแอพพลิเคชันและ/หรือผ่านเว็บไซต์นี้

Terms & Conditions

These Terms and conditions set out below govern your access to, and use of, the application TrueVisions Anywhere, website anywhere.truevisions.tv, and website store.truevisions.tv (collectively, “Services”).

Please read the following terms and conditions ("Terms of Service") carefully. By using the Services, you are agreeing to be bound by these Terms which apply to both TrueVisions smart card registered users and non-registered users (collectively, “Users").


Terms of Services

1. You agree that you will be bound by all terms incorporated now in the Terms of Services. We reserve the right to amend, change and update the Terms of Services without prior notice, at our sole discretion and you agree to be bound by the revised Terms.

2. You agree to follow the conditions for using ervices that are provided at the application TrueVisions Anywhere, website anywhere.truevisions.tv, and store.truevisions.tv.

3. To view the live streaming channels and any programs on the Services, you will need to connect your device to Wi-Fi network or the cellular network at your own expense. Internet speed requirement for stable access to the Services required at least 7 Mbps.

4. You agree that some menu and/or function of the Services (i.e. 2-Hour Time Shift and 2-Day Catch-Up) are available for TrueVisions’s channels and particular channels only.

5. You understand and agree that the Services’s functions, in whole or in part, are subject to change and/or updated without prior notice.

6. You understand that the Service allowed to access by any one concurrent of your device at a time per account, only in Thailand territory.

7. You agree that you can have up to 4 devices authorized to your account, and each device can only be authorized to TrueVisions Anywhere account one at a time and to de-authorize a device, after waiting 90 days, authorize a new device in its place.

8. You understand and agree that the on-demand content from the website store.truevisions.tv must be watched on TrueVisions Anywhere application and/or website anywhere.truevisions.tv. As the TrueVisions Anywhere application and your TrueVisions Store account are linked, you must sign in to the TrueVisions Anywhere application with the same user ID and go to the library menu.

9. You expressly acknowledge and agree that all content on the website store.truevisions.tv has an expiry date. Viewing permission of content will be terminated upon its expiry date. You agree that once the expiry date has been reached, the content will no longer be available.

10. By ordering content from the website store.truevisions.tv, you understand and agree to make payments on the specified payment channels only, including additional payment methods that may be added in the future.

11. You understand and agree that broadcast time of Live content you have rented from the Services are subject to change without prior notice. In all such cases, you hereby agree that you shall not have any claims against the Company.

12. You expressly acknowledge and agree that unless watching rented content on TrueVisions Anywhere, all content from TrueVisions Store cannot be downloaded, exported and viewed on any other platform.

13. The Company reserves the right to refuse refund, exchange or cancel the service for any reason at any time.

14. You understand and agree that you will be granted a non-exclusive, non-transferable, non-sub licensable along with a revocable limited license to view rented content for yours personal, non-commercial viewing.

15. You are responsible for safeguarding the True ID and/or Facebook account that you use to access the Services and any actions under your password. The Services cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with the above.

16. You agree that the Services are only for your personal use, and you will not use the Services, any content available on the Services for any commercial purpose.

17. You understand and agree that if you access the Service through 3G/4G devices you maybe charged for mobile data service from mobile operators.

18. The company reserves the right at all times to suspend or end your access to service without notice if you do not comply with the Terms of Services. The company also reserves the right to change any Terms of Services from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Service (or any part thereof) with or without notice and we will not be responsible for any consequences in such case.

19. The company reserves the right to provide, limit, and/or change channels that available on the Services. All channels are subject to the company’s internet broadcast rights and may be changed from time to time. You agree that the company is not responsible or liable for any claims arising as a result of such causes.

20. While we do our best to provide the optimal performance of the Services, you may experience delays or technical difficulties caused by or related to such variables. You agree that the company is not responsible or liable for any claims arising as a result of such causes.

21. The company reserves the right to change or withdraw any terms of services, or terminate the service and content at any time, without notice to you.

22. The Company has the right on/at its sole discretion to define, modify or change the Terms of Services of the application TrueVisions Anywhere, website anywhere.truevisions.tv, and website store.truevisions.tv.


Warning:

To use the Services, you agree to follow these Terms of Services. If you are not agreeing to these Terms, please do not click “OK”, and do not use the Services.